fbpx

Všeobecné soutěžní podmínky STARNET, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěží je STARNET, s.r.o. se sídlem na adrese Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Předmětem těchto Všeobecných soutěžních podmínek STARNET, s.r.o. (dále jen „Soutěžní podmínky) je stanovení závazných pravidel, na jejichž základě probíhají soutěže Pořadatele.
 3. Veškeré vztahy Pořadatele a osob zapojených do soutěží (dále jen „Soutěžící“) jsou upraveny těmito podmínkami.

II. Obecná pravidla

 1. Soutěží se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a je způsobilá k právním úkonům, není-li zaměstnancem STARNET, s.r.o.
 2. Soutěžícím je osoba, která sama dobrovolně projeví aktivní zájem o účast v konkrétní vyhlášené soutěži Pořadatele a souhlasí bezvýhradně s těmito Soutěžními podmínkami. Aktivním zájmem se rozumí provedení úkonu vyžadovaném Pořadatelem (vyplnění soutěžního formuláře na www stránkách Pořadatele apod.)
 3. Soutěžící musí poskytnout pravdivé a správné kontaktní údaje.
 4. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o soutěži ze strany Pořadatele libovolným způsobem (na www stránkách Pořadatele, na sociální síti apod.), doba trvání soutěže může být upravena pravidly a podmínkami konkrétní soutěže.
 5. Každý Soutěžící se může konkrétní vyhlášené soutěže účastnit pouze jednou.
 6. Výhercem soutěže (dále jen „Výherce“) je Soutěžící, který splní podmínky konkrétní soutěže a zároveň se umístí na výherní pozici dle pravidel a podmínek konkrétní soutěže (například na základě slosování, správnou odpovědí na soutěžní otázku, pořadí odpovědi na soutěžní otázku apod.)
 7. Výherce je kontaktován Pořadatelem po skončení soutěže a po zpracování výsledků Pořadatelem, a to soukromě dle kontaktních informací, které sám Soutěžící v průběhu soutěže Pořadateli poskytl. Výherce je povinen na tuto informaci reagovat do tří dnů.
 8. Předání výhry se uskuteční osobně na pobočce Pořadatele, na adrese Ant. Barcala 1446/26a, 37005 České Budějovice, v provozních hodinách, případně na jiném místě dle podmínek konkrétní soutěže a dle individuální dohody s Výhercem.
 9. Pokud Výherce nepřevezme svou výhru do jednoho kalendářního měsíce po ukončení konkrétní soutěže, výhra propadá ve prospěch Pořadatele a Výherce již na ni nemá nárok.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli soutěž předčasně ukončit, nebo úplně zrušit. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 11. Na výhru neexistuje právní nárok ze strany Soutěžícího a ani Výherce. Pořadatel může odmítnout výhru předat (jde zejména o případy, kdy je výhra poskytována třetí stranou a Pořadatel tak ne svou vinou nemůže výhru Výherci předat).
 12. Pořadatel nijak neručí za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání, záruka je poskytována dle zákona.
 13. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 14. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím, jakoukoli újmu.
 15. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

III. Osobní údaje

 1. Na veškeré informace získané od Soutěžícího se vztahuje ochrana dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné.
 2. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací ze strany Pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící potvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se podle nich dobrovolně řídit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek.
 3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.