fbpx

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. Tyto Zásady se týkají primárně našich zákazníků, dále pak v adekvátní míře i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů našich služeb a návštěvníků našich webových stránek.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26041561, DIČ: CZ26041561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka č. 10801. Zpracováním osobních a dalších údajů může STARNET, s.r.o. (dále jen „Správce“) pověřit další subjekty, s nimiž má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (zaměstnance, externí dodavatele služeb).

Tyto Zásady jsou publikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Jsou účinné od 25. května 2018.

Zpracovávané údaje

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k uzavření smluvního či jiného právního vztahu a k poskytování našich služeb, ke kontaktování zákazníků z legitmních technických, či provozních důvodů, nebo takové údaje, jejichž shromažďování vyplývá přímo z platné legislatvy.

 •   jméno a příjmení, případně akademický ttul
 •   jméno společnost, IČO, DIČ, sídlo a místo podnikání
 •   adresu trvalého bydliště, fakturační adresa a adresa fyzické instalace služeb
 •   rodné číslo anebo datum narození
 •   číslo dokladu totožnost
 •   telefonní číslo
 •   e-mailovou adresu
 •   podpis
 •   obchodní název, objem a technickou specifkaci poskytovaných služeb či zboží ainformace o jejich ceně
 •   IP adresu přidělenou přípojce, MAC adresu klientského routeru a jeho přístupové heslo,bylo-li námi přiděleno, anebo MAC adresu koncového zařízení
 •   heslo pro doplňkové služby jako např. Mazaná TV, bylo-li námi přiděleno
 •   provozní údaje nutné pro potřeby přenosu dat v sít elektronických komunikací,monitoring a vyhodnocování její technické kvality, nebo pro jejího účtování
 •   bankovní spojení, účetní záznamy o platbách, daňové doklady a informace o platebnímorálce

Zpracovávané citlivé údaje

V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsme povinni po dobu 6. měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou generovány a ukládány
v souvislost s provozem služeb elektronických komunikací. Dále jsme povinni tyto údaje na požádání Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství či České národní banky tyto údaje poskytnout a to při splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Další zpracovávané údaje

Údaje vzniklé během komunikace mezi námi a zákazníkem

Tyto údaje vznikají v důsledku komunikace mezi námi jakožto poskytovatelem služeb a prodejcem zboží a našimi zákazníky. Jde o zápisy z osobních rozhovorů se zákazníky na našich kontaktních místech (provozovnách) nebo jiného fyzického kontaktu se zákazníky (instalace, servisní zásahy aj.) a dále pak o písemnou listnnou i elektronickou komunikaci se zákazníky, záznamy telefonických hovorů a chatové komunikace vedené se zákazníky na našich ofciálních proflech sociálních sít.

Údaje poskytnuté zájemcem o navázání pracovního vztahu

Tyto údaje poskytuje zájemce o navázání pracovního vztahu v životopisu a následně během pracovních pohovorů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a jen po dobu trvání výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici.

Záznamy z bezpečnostních kamer

Naše provozovny a další prostory jsou zpravidla z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů monitorovány bezpečnostními kamerami. Prostory, kde jsou tyto kamery umístěny, jsou označeny viditelným upozorněním.

Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k poskytování našich služeb, k plnění smluvních závazků, zákonných povinnost nebo oprávněných zájmů, jejich zpracování nám ale umožňuje zvyšovat kvalitu produktů, zaměřit se na ty služby a jejich parametry, o které naši zákazníci projevují největší zájem a případně naše zákazníky též informovat o nabídkách a bonusových slevách, které jsou pro ně potenciálně zajímavé. Jde především o:

 •   údaje z marketngových průzkumů, zpracovávaných na základě předchozího souhlasu zákazníků
 •   údaje o typu, obchodním jménu a míře využívání služeb, produktů či bonusů, zpracovávaných na základě předchozího souhlasu zákazníků
 •   kontaktní údaje osob, které nejsou našimi zákazníky v případě, že poptávají naše služby
 •   záznamy o činnost uživatele na našich webových stránkách, pakliže jsou vklientském internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies. Pokud bude mít prohlížeč použit souborů cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že daný uživatel
  s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Rozsah zpracovávaných údajů je závislý na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat příslušné údaje přímo na základě platné legislatvy (tj. bez souhlasu zákazníka), na základě našeho oprávněného zájmu, pro další pouze na základě souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje potřebujeme k uzavření smluvního vztahu, k ochraně našich oprávněných zájmů a samozřejmě též k poskytování samotných služeb. Zpracování některých údajů nám též přímo ukládá platná legislatva.

Údaje zpracováváme zejména pro tyto dílčí účely:

 •   identfkace a kontaktování zákazníků (plnění smlouvy),
 •   poskytování služeb a dodání objednaného zboží (plnění smlouvy),
 •   vyúčtování služeb, vystavování výzev k platbě a daňových dokladů (plnění smlouvy),
 •   nahrávání a monitoring hovorů se zákaznickými linkami (plnění smlouvy),
 •   plnění daňových povinnost (plnění zákonných povinnost),
 •   evidence dlužníků, vymáhání pohledávek a řešení zákaznických sporů (oprávněnýzájem).

Přístup k osobním údajům klientů

K osobním údajům zákazníků (ať už v listnné, nebo v elektronické podobě) mají přístup pouze t zpracovatelé, s nimiž máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Jde zejména o zaměstnance a dodavatele služeb, naše partnery. V obou případech plat, že mají přístup pouze k takovým údajům, které jsou nezbytné pro splnění konkrétních úkonů, jsou vázáni mlčenlivost a povinnost nepoužívat údaje k jiným účelům, než k jakým jim byly poskytnuty.

Platná legislatvní úprava nám dále ukládá poskytnout na vyžádání některé osobní i citlivé údaje oprávněným orgánům, např. Policii ČR, Českému telekomunikačnímu úřadu apod.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu trvání smluvního vztahu), době naplnění našich oprávněných zájmů a dále pak ve lhůtách stanovených právními předpisy. Následně jsou tyto údaje buď fyzicky skartovány, vymazány, nebo anonymizovány.

U zákazníků, kteří vůči nám mají splněny veškeré závazky, jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách, komunikaci s našimi pracovníky, servisních zásazích a jiných technických opatřeních a základních provozních údajích vztahujících se k příslušné službě po dobu 4. let od ukončení smluvního vztahu.

U zákazníků, kteří si od nás zakoupili zboží jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách po dobu 4. let ode dne uplynut záruční lhůty na toto zboží.

V případě komunikace mezi námi a potenciálním zákazníkem, která nebyla završena uzavřením smlouvy, jsme oprávněni zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5. let od doby poslední komunikace s tmto potenciálním zákazníkem.

Na základě platné legislatvní úpravy jsou po dobu 10. let ode dne vystavení archivovány faktury. Po dobu 10. let ode dne ukončení smlouvy jsou rovněž archivovány zákaznické smlouvy.

U zákazníků, kteří vůči nám nemají splněny veškeré závazky, jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách, komunikaci s našimi pracovníky, servisních zásazích a jiných technických opatřeních vztahujících se k příslušné službě po dobu 5. let od ukončení smluvního vztahu.

Po dobu 6. měsíců, tedy dobu stanovenou platnou legislatvou, jsme rovněž povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje a tyto na požádání poskytnout oprávněným orgánům.

Kamerové záznamy z našich provozoven a dalších prostor jsou archivovány po dobu maximálně 60. dnů ode dne pořízení příslušného záznamu.

Záznamy tel. hovorů na naše zákaznické linky jsou uchovávány po dobu maximálně 3. měsíců
s výjimkou takových hovorů, jejichž prostřednictvím byla uzavřena smlouva. U těchto hovorů si vyhrazujeme právo uchovávat příslušný záznam po dobu trvání příslušné smlouvy. Kromě zvukového záznamu hovoru dále zpracováváme:

 •   volající číslo
 •   volané číslo
 •   adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 •   datum a čas uskutečnění spojení
 •   doba trvání spojení
 •   objem stažených dat během datového spojení
 •   označení tranzitní ústředny

Některé osobní údaje též mohou být obsaženy v provozních zálohách, které obsahují obdobná data, jako aktuálně používaná databáze.

Zabezpečení osobních a citlivých údajů

Údaje v elektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na našich zabezpečených serverech. Přístup k těmto údajům mají pouze takové osoby, které mají s naší společnost uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje smějí využívat pouze k plnění svých pracovních povinnost.

Údaje v papírové podobě podléhají obdobnému režimu přístupu, jako údaje v elektronické podobě. Přístup k nim je zabezpečen zpravidla mechanicky, v nepovolaným osobám nepřístupných kancelářích, v uzamčených skříních či v archivu, případně v uzamčeném vozidle (v okamžiku fyzického přesunu těchto dokladů).

Jaká práva mají v kontextu ochrany osobních údajů naši zákazníci?

 •   právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 •   právo na opravu či doplnění údajů, pokud zákazník zjist, že o něm zpracovávámenesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje
 •   právo na přístup ke svým osobním údajům
 •   právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) po nás může zákazníkpožadovat, pokud:

o již jeho osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány

o zákazník odvolal svůj souhlas, na základě kterého byly tyto údaje zpracovávány a neexistuje žádný právní důvod pro jejich zpracovávání

o zákazník vznese námitku či stžnost prot zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují převažující oprávněné důvody ke zpracování na naší straně

o osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v rozporu s platnými legislatvními normami

o osobní údaje musí být vymazány či anonymizovány pro splnění platných legislatvních norem.

Údaje zákazníků naopak nemohou být vymazány ani anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost nebo určení výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.

 •   právo na omezení zpracování má zákazník v případě, že popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, důvody jejich zpracovávání nebo při vznesení námitky prot zpracování
 •   právo vznést námitku prot zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnost. Pokud neprokážeme oprávněný důvod pro zpracování, který převáží nad zájmy ochrany osobních údajů zákazníka, od zpracování těchto údajů upustme
 •   právo na přenos údajů mají naši zákazníci v případě, že zpracováváme jejich osobní údaje automatzovaně, na základě jejich souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy. Příslušné údaje pak budou zákazníkovi poskytnuty v elektronicky zabezpečeném, strojově čitelném formátu a zákazník má následně možnost předat je jinému správci
 •   pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení našich povinnost v souvislost s pravidly GDPR, má právo podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Často kladené dotazy

Můžeme osobní a citlivé údaje zákazníků zpracovávat i bez jejich aktvního souhlasu?

Ano, avšak pouze za účelem splnění zákonné povinnost či naplnění našeho oprávněného zájmu. To znamená, že můžeme bez souhlasu zákazníka zpracovávat takové údaje, které potřebujeme
k uzavření smluvního vztahu a k poskytování našich služeb.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

V případě údajů, jejichž zpracování nám ukládá platná legislatva, nelze nesouhlasit s jejich zpracováním. Stejně tak nelze mazat údaje, které vyžaduje náš oprávněný zájem. Souhlas se zpracováním všech dalších údajů, zejména těch využívaných pro marketngové účely, nám naši zákazníci udělují naprosto dobrovolně a můžou jej kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nemá žádné důsledky na smluvní vztah s námi, na využívání našich produktů a služeb. Souhlas lze odvolat:

 •   na jakékoli naší kontaktní kanceláři
 •   zasláním vyplněného formuláře s Vaším podpisem na kontakt gdpr@starnet.cz
 •   prostřednictvím funkcionality v elektronickém vyúčtování (u některých typů souhlasů)

Co jsou to soubory cookies?

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Ukládají se do nich uživatelské předvolby, které na webových stránkách uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový.

Navštvený web je ale prostřednictvím cookies informován, které konkrétní stránky na našem webu a jak často uživatel navštěvuje, jaké informace vyhledává apod. Těchto informací následně můžeme využívat statstcké vyhodnocování chování návštěvníků. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnost uživatelů webových stránek ani ke zneužit přihlašovacích údajů.

Mám dotaz či připomínku týkající se ochrany osobních údajů. Kam se mám obrátt?

Nejvhodnější je kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (viz níže) a to buď klasickou listovní formou, nebo e-mailem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě jakéhokoli dotazu v kontextu pravidel GDPR, námitek vůči zpracování údajů či odvolání souhlasu využijte, prosíme e-mail gdpr@starnet.cz či listovní adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ant. Barcala 26a, 370 05 České Budějovice

Verze 1, platnost od 25.5.2018